Selecteer een pagina

Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden

Marcel Rijk Solar Algemene Voorwaarden v1.1

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: werkdag.
Doe Het Zelf Solar Pakket: Zonnepanelensysteem dat u zelf installeert op uw dak.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Omvormer: het elektrotechnische apparaat dat de opgewekte laag voltage gelijkspanning van de zonnepanelen omzet naar 220 V wisselstroom.
Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon die een (deel van een) Zonnepanelen systeem plaatst in opdracht van Ondernemer.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Orderbevestiging: de complete weergave van de bestelling en opdracht aan Marcel Rijk Solar, zoals u hebt ingegeven op de website, die door Marcel Rijk Solar aan u per e-mail is toegezonden.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Website: de website van Marcel Rijk Solar met als laatst bekende url: https://marcelrijksolar.nl
Zonnepanelensysteem: het samenstel van een set fotovoltaïsche panelen in de orderbevestiging, het montagesysteem, de omvormer, connectoren en de bekabeling.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Marcel Rijk
handelend onder de naam/namen: Marcel Rijk Solar
Vestigingsadres: Jacobsberg 38
4661NM Halsteren
Telefoonnummer Nederland: 06 222 16 333
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mail: info@nullmarcelrijksolar.nl
KvK-nummer:62600184
BTW-identificatienummer:NL147302900B03

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, consumenten installateur.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of installateur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of installateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of installateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of installateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument of installateur zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs inclusief belastingen, tenzij anders vermeld.
 2. de eventuele kosten van aflevering.
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 7. de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 2. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
 3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, ten zijde ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) kalenderdagen, conform art.7:46d lid 1 BW. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de orderbevestiging door de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument en/of installateur zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies welke te vinden te vinden zijn op de pagina ‘verzenden en retourneren’.

 

Artikel 7 – Producten

 • De consument is zich ervan bewust dat de omvormer, bij werking een zoemend geluid maakt en gaat er mee akkoord dat dit geluid mogelijk hoorbaar kan zijn in Uw woning.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 • Indien het product/de producten na terugzending beschadigd worden ontvangen door ondernemer, wordt de consument aansprakelijk gehouden en de kosten van de waardevermindering van het product in mindering gebracht op het reeds het terug te betalen bedrag.

 

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden deprijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en valutakoersen waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en/of deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, mits duidelijk vermeld.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-zetfouten. Voor de gevolgen van druk-zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Voor verkochte en geleverde producten met fabrieks-c.q. importeurs-of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
 • Een toepasselijke garantie vervalt indien u in strijd heeft gehandeld met de voorschriften van Marcel Rijk Solar die zijn opgenomen in het documentatiepakket, welke zijn opgebouwd uit voorschriften van leveranciers van de geleverde producten, en uw handelen redelijkerwijs het ontstaan van het defect of de schade aan de zonnepanelen kan hebben veroorzaakt.
 • De daadwerkelijke zoninstraling varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van specifieke lokale weer-en omgevingsomstandigheden. Om deze reden kan Marcel Rijk Solar slechts een indicatie afgeven en garandeert het daadwerkelijk opgewekte vermogen die door de zonnepanelen wordt opgewekt niet.
 • De consument dient aan te tonen dat een defect niet is veroorzaakt door onvoldoend handelen van de consument en/of derde.

 

Artikel 11 – Betaling

 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van het product.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van niet volledige levering is consument gerechtigd een realistisch bedrag in te houden op het totaal verschuldigde bedrag.
 • De consument wordt eigenaar van het Zonnepanelen systeem of geleverde goederen zodra de betaling 100% is voldaan.
 • Indien de betaling niet volledig wordt voldaan is Marcel Rijk Solar te allen tijde gerechtigd zijn geleverde producten retour te halen. Alle directe en indirecte kosten hiervoor komen voor rekening Consument en worden in mindering gebracht op reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Marcel Rijk Solar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn kenbaar is gemaakt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, de consument heeft echter geen recht op eventuele schadevergoeding.
 • Indien de levertijd langer blijkt te zijn dan de weergegeven levertijd op de website en Marcel Rijk Solar heeft dit tijdig aan consument ter kennis gesteld, worden door Marcel Rijk Solar kosten in rekening gebracht indien de consument de bestelling annuleert. Indien de consument kosten maakt die voortvloeien uit een vertraagde levering of uitvoering heeft de consument geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Consument is, ook bij installatie door Installateur, verantwoordelijk voor de materialen vanaf moment van ontvangst (niet vanaf het moment van oplevering!). Dus ook als de installatie niet 100% afgerond wordt, is de klantverantwoordelijk voor de materialen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer totdat de producten het magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen, daar u de producten af fabriek geleverd krijgt.

 

Artikel 13 – Reclameren

 • Op de consument rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 • De consument dient ondernemer onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen van ondernemer, bij gebreke waarvan de consument het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ondernemer kan doen gelden.
 • Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 10 (tien) dagen na aflevering onder vermelding van het factuurnummer aan ondernemer te worden geretourneerd, bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die ondernemer dient te maken bij u in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 – Overmacht

 • Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ondernemer, kan ondernemer onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten de risicosfeer van ondernemer vallen. Oorzaken zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie ondernemer grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
 • In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is ondernemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 15-Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Vorderingsrechten van de consument verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid / vrijwaring

 • Marcel Rijk Solar is aansprakelijk voor aan ondernemer toerekenbare schade bij de uitvoering van de overeenkomst tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag.
 • Marcel Rijk Solar is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan uw woning als gevolg van de werkzaamheden die zijn verricht bij installatie door consument of derden.
 • Marcel Rijk Solar is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de door u en/of derden uitgevoerde installatie van het Doe Het Zelf Solar Pakket.
 • Marcel Rijk Solar is niet aansprakelijk voor schade aan uw dak indien uw dak niet voldoende draagkracht heeft.
 • Bij installaties door Marcel Rijk Solar uitgevoerd gaan wij ervan uit dat u een dak inspectie heeft gedaan, en u dus zelf verantwoordelijk bent voor de staat van uw dak.
 • Bij installaties uitgevoerd door Marcel Rijk Solar is de klant verantwoordelijk voor voldoende reserve pannen, minimaal 15 stuks en afhankelijk van de grote van het dak is dat meer dan 15.
 • Marcel Rijk Solar erkent geen aansprakelijkheid voor het breken, lek raken van pannen/daken. Wij werken altijd met beleid en zullen alles in het werk stellen om lekkages te voorkomen, ook vervangen wij slechte pannen die wij tegen komen tijdens de installatie (met uw reserve pannen).
 • Platte daken dienen te zijn voorzien van harde isolatie in verband met eventueel wegzakken van de draagconstructie in het dak. Marcel Rijk Solar kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Artikel 17-Diversen

 • Ondernemer heeft het recht om zonder uw toestemming haar verplichtingen uit de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door een derde uit te laten voeren.
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn schriftelijk vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijk manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Neem contact op

Adres

Marcel Rijk Solar
Jacobsberg 38
4661NM Halsteren

Telefoon

06 222 16 333